Tags

ปั๊มกรองสระ คลอรีนผง ปั๊มกรอง คลอรีนเกล็ด ปั๊มจากุซซี่ ไฟใต้น้ำ ปั๊มเจ็ทสปา sawada สายดูดตะกอน ปั๊มสปา ปั๊มสระ ถังกรอง HAYWARD บันไดสระว่ายน้ำ บันไดสระ UPVC valve CONTROL BOX แอร์สวิซท์ ฟีนิวเมติก คลอรีนเม็ด วาวล์ TEST KIT โซดาแอซ 3way valve หลอดLED มัลติพอร์ทวาวล์ น้ำยากำจัดตะไคร่ วาวล์สามทาง หลอดไฟแอลอีดี ผงกรอง ตู้เชาน่า emaux ไฟแอลอีดี ตะแกรงน้ำล้น ถังกรองทราย เครื่องวัดค่ากรดด่าง ไฟใต้น้ำLED Hayward Sand Filter เครื่องวัดความเข้มข้นคลอรีน skimmer box ถังกรองASTRAL ORP METER ปั๊มHAYWARD เครื่องวัดปริมาณเกลือ ยูเนียนเช็ดวาวล์ sawada AIR BLOWER เครื่องวัดเกลือ คลอรีนสระ ยูเนียนบอลวาวล์ คลอรีนก้อน soda ash ช๊อคคลอรีน ไฟใต้น้ำฮาโลเจน MULTIPORT VALVE เกลือบริสุทธิ์ วาวล์เปลี่ยนทางน้ำ หลอดไฟสระแอลอีดี DE POWER เตาซาวน่า ให้ความร้อนผ่านการรดน้ WATER DESCENT หลอดแอลอีดี เกรทติ้ง ถังกรองHAYWARD บันไดสแตนเลส เครืองวัดpH ไฟLED GRATING pH METER ถังกรองทราย.Hayward Side Mount เครื่องวัดคลอรีน สกริมเมอร์ ปั๊มกรองสระ ASTRAL POOL เช็ดวาวล์ Floor Inlet ปั๊มกรองHAYWARD SALT METER คลอรีนสระว่ายน้ำ

ผู้ผลิต

Policy เรื่องของ E-Mail

  1.ขออนุญาติเก็บอีเมลล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ

    ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น โดยทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

 

   การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสาร ดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

   บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน  

   2.การขออนุญาติยกเลิกการรับข่าวสาร

หากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสาร กรุณาคลิกที่นี่

        c_viriyapan@yahoo.com 

 

การระงับข้อพิพาท

           

1. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

 

       เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต

ทาง www.vpoolshop.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

 

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

 

       www.vpoolshop.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

www.vpoolshop.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  

 

3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 

      ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.vpoolshop.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

 

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

www.vpoolshop.com และส่งมาได้ที่ ที่อยู่ของ www.vpoolshop.com

 

ช่องทางที่ 2      จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

E-mail address : E-mail ของ c_viriyapan@yahoo.com

 

ช่องทางที่ 3      ติดต่อผ่าน www.vpoolshop.com

โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้ โปรดคลิก ที่นี่

c_viriyapan@yahoo.com

 

4. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

 

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้       โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

อีเมล : e-commerce@dbd.go.th


หน้าหลักหน้าหลัก